Skip to main content
WinkelwagenClose Cart

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Geen Blad voor de Mond B.V. gevestigd en kantoorhoudende Hengelosestraat 557, 7521 AG te Enschede. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 8 december 2021.

Artikel 1 Algemeen

1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder “opdrachtnemer”: Geen Blad voor de Mond B.V., kvk 08185384, thans gevestigd te Enschede.
1.2 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder “opdrachtgever” de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten en op aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aangaan overeenkomst

3.1 Alle offertes zijn voor opdrachtnemer eerst bindend na, bij voorkeur schriftelijke, bevestiging van de zijde van opdrachtnemer.
3.2 De verplichtingen van de opdrachtnemer gaan nooit verder dan door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
3.3 Behalve de gebruikelijke schriftelijke correspondentie wordt in deze algemene voorwaarden het berichtenverkeer per e-mail gelijkgesteld aan schriftelijke stukken.

Artikel 4 Eigendoms- en auteursrechten

4.1 Grafische (open) opmaakbestanden worden niet toegestuurd aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen (afkoop).
4.2 Alle onderdelen, rechten en eindresultaten van de opdracht blijven, tenzij anders afgesproken, in eigendom van opdrachtnemer. Hieronder vallen:
Ontwerpen, Schetsen, Werktekeningen, Illustraties, Teksten, Foto’s, Afbeeldingen, Websiteontwerp, overige grafische producties, (Elektronische) bestanden – zoals Illustrator, Photoshop, InDesign, PowerPoint.
4.3 Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om het ontwerp van de opdracht te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken dan afgesproken. Hieronder vallen wijzigingen, verminkingen of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp.
4.4 De auteursrechten van het ontwerp blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer tenzij anders schriftelijk afgesproken. Het ontwerp mag sowieso helemaal niet meer gebruikt worden als de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt of de opdracht voortijdig beëindigt volgens artikel 14 Annulering. Als deze regels overtreden worden heeft opdrachtnemer het recht op een vergoeding van de klant wegens inbreuk op rechten van het totale factuurbedrag keer het aantal overtredingen.
4.5 Opdrachtnemer heeft het recht om ontwerpen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, tenzij anders overeengekomen met de klant.

Artikel 5 Offertes en overeenkomst

5.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod, tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is. Na verval van het aanbod is de opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigen.
5.2 Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
5.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en opdrachtnemer de aanvaarding van het aanbod beiden bevestigd hebben, bij voorkeur schriftelijk.
5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd na overleg met de opdrachtgever kosten in rekening te brengen welke noodzakelijk zijn ten einde van haar werkzaamheden.
5.5 Opdrachtnemer behoudt, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom op de bij en/of in de offerte verstrekte en/of geïntegreerde werken.

Artikel 6 Medewerking door opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie en materialen, ook indien deze van derden afkomstig is.
6.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 6.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 6.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en aansprakelijkheid voor rekening van opdrachtgever en is opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 7 Uitvoering

7.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
7.2 Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
7.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk

8.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een, bij voorkeur schriftelijke, nadere overeenkomst is bereikt.
8.2 Extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 8.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
8.3 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer, een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is opdrachtnemer bevoegd die wijziging naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 9 Honorarium

9.1 Partijen komen bij de totstandkoming van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeen.
9.2 Meerwerk wordt berekend op grondslag van bij de aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van het totale opdrachthonorarium of de laatste termijn daarvan.
9.3 Minderwerk wordt slechts verrekend indien opdrachtnemer daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 10 Prijs en betaling

10.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder opschorting, korting of verrekening door overschrijving naar de bankrekening ten name van opdrachtgever.
10.2 Opdrachtgever dient, op basis van een goedgekeurde offerte, bij bedragen hoger de € 5.000,-, dertig procent (30 %) van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
10.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van (eventuele) buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag.
10.4 Eventuele reclames, klachten over prestaties of facturen worden door Geen Blad voor de Mond slechts in behandeling genomen indien opdrachtnemer de reclames rechtstreeks binnen 7 dagen na levering van de betreffende prestatie of factuur schriftelijk heeft ingediend bij Geen Blad voor de Mond, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn van 7 dagen, wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Geen Blad voor de Mond in behandeling genomen.
10.5 Indien komt vast te staan dat een reclame/klacht ongegrond is, dan komen alle eventuele kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Geen Blad voor de Mond daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
10.6 Alle bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
10.7 Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werkzaamheden vervallen en voor zover nodig, terug en overgaan op Geen Blad voor de Mond B.V.

Artikel 11 Termijnen

11.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van (of betaling voor) diensten te weigeren, tenzij opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk alsnog een nieuwe, redelijke termijn voorafgaand aan de levering heeft gesteld en opdrachtnemer ook binnen deze nieuwe termijn niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Bij overmacht worden de leveringsvoorwaarden en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In dat geval is opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
12.2 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
12.3 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die opdrachtnemer bij het aangaan daarvan niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, heeft opdrachtnemer het recht opdrachtgever voor te stellen deze te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
12.4 Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, heeft opdrachtnemer het recht – behoudens in geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer de in verband met de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
12.5 In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen – om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit punt – zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel daarvan ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
12.6 In geval van overmacht aan de zijde van één van de partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.
12.7 In geval van overmacht zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer nog gedurende één maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen, tenzij het – naar partijen bekend is – een fatale datum betreft.
12.8 Indien de overmachttoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de opdrachtgever en opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De maximale aansprakelijk van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de geheel of gedeeltelijk onjuist gedeclareerde opdrachtsom.
13.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk per schriftelijke melding in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor het gebruik van al het door opdrachtgever aangeleverde beeld en tekstmateriaal.
13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig en verstrekken van juiste informatie, rechtenvrije (beeld-) materialen welk opdrachtnemer naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
13.5 Opdrachtgever zal opdrachtnemer en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
13.6 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 14 Annulering

14.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
14.2 Indien opdrachtnemer een dienst verleent conform de overeenkomst, welke vervolgens door de
opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtnemer gerechtigd een schadevergoeding te eisen.
14.3 Opdrachtnemer is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel
daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de
opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

15 Beëindiging

15.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Alle overeenkomsten met opdrachtgevers zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 17 Geschillen

17.1 Alle geschillen welk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij opdrachtnemer ervoor kiest het geschil aan een andere gerechtelijke instantie voor te leggen.
17.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18 Slotbepaling

18.1 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel en/of de Rechtbank te Almelo.
18.2 In geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
18.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

We gebruiken cookies om jouw ervaring met deze site te verbeteren.